امروز: ۹ مهر ۱۴۰۱
روزنه ای به حقوق
رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع نقض رای داور بر اساس ماده ۴۷۷

رای شعبه دیوان عالی کشور با موضوع نقض رای داور بر اساس ماده ۴۷۷

بسمه تعالی موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۷۴۷ – ۱۳۸۹/۶/۲۵ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۳/۳۰ صادره از دادگاه عمومی بخش کرون مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه … (دادگاه عمومی بخش کرون) شرکت… به طرفیت… به خواسته صدور حکم بر …

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری

رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رای: مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری سه ماه و جمعاً ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رای است شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵    تاریخ دادنامه: ۳؍۳؍۱۴۰۱    شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقای صفدر محققی قاضی …

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت

مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران …

رفتن به ابتدای صفحه