امروز: ۳ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور رای داوری

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/03/12 بدون نظر   798 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ع.م. غ. به طرفیت ف.م. م.ب. بخواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه موضوع پرونده اجرائی تحت شماره …. به مبلغ محکوم به 2/007/882/641 ریال دادگاه از توجه به محتویات پرونده مطروحه و عدم ایراد و دفاع از جانب خوانده و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه ایراد و تعرض لذا با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواست فوق 1393/8/11 لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان و همچنین پرداخت هزینه دادرسی می نماید خواهان مکلف به پرداخت مازاد هزینه دادرسی است

رای صادره غیابی بوده و ظرف 20روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.م. غ. به طرفیت آقای ف.م. م.ب. از دادنامه شماره 837-930 مورخ 1393/12/11 صادره از شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1393/8/11) صادر گردیده است تجدیدنظرخواه مدعی است تاریخ صدور رأی داوری 1386/11/16 بوده است و تقاضای محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخیرالذکر را دارد. نظر به این که تاریخ صدور رأی واحدی کاشف از مطالبه وی نبوده بلکه کاشف از استحقاق دریافت وجه از تجدیدنظر خوانده را دارد و تاریخ مطالبه ملاک است که به لحاظ استثنایی بودن این قاعده باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تاریخ تقدیم دادخواست قدر متیقن تلقی می گردد با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید، این رأی غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
رئیس ومستشار شعبه16دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی – مرتضوی

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه