امروز: ۳ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/03/08 بدون نظر   439 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. پ. فرزند م. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت آقای ر.ک.ن. فرزند م. با وکالت خانم م. به خواسته مطالبه اقساط معوقه مابقی ثمن مبیع (سه دستگاه ماشین گلدوزی مارک فیا) مقوم به 25755545 ریال و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه و حق‌الوکاله وکیل ضمناً خصوص دادخواست تقابل آقای. ر. ک.ن. به طرفیت آقای م. پ. به خواسته :خسارت ناشی از قرارداد روزی پانصد هزار ریال از 1391/1/05 مقوم به 350/000/000 ریال و خسارت دادرسی و قانونی دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال، اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، خواهان حاضر شده اظهار داشته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته داریم. وکیل خواهان اصلی اظهار داشته هرسه دستگاه تحویل شده است دستگاه سوم بارنامه ندارد شاهد داریم و با استناد ماده 4 قرارداد در صورت برگشت چک، نرم‌ افزار دستگاه شارژ نشده است. چک 150707 بابت ثمن نبوده اصلاً بابت ثمن چک صادر نشده است برگشت چک در قرارداد یعنی عدم پرداخت اقساط، در صورت عدم پرداخت اقساط، موکل با وارد کردن پین کد، جلوی بهره‌برداری دستگاه را می‌گیرد. وکیل خوانده اصلی اظهار داشته است که دو دستگاه با تاخیر تحویل شده است. دو دستگاه نصب شده بدون نرم‌افزار است. دستگاه سوم تاکنون تحویل نشده است چک 47 میلیون تومانی برگشت خورده است. موکل از حق حبس خود استفاده کرده و وفق نظریه کارشناسی 4225/000 تومان خسارت وارد شده است خصوص تضمین پرداخت اقساط ثمن چک 150707 به مبلغ چهل‌ و هفت میلیون تومان صادره شده برگشت خورده طرح دعوی شده در شعبه 154 تحت رسیدگی است و عملاً دو بار ثمن را مطالبه کرده است و به هیچ‌کدام از تعهدات عمل نکرده است دستگاه راه‌اندازی نشده است 45 روز تاخیر در تحویل داشته است دو دستگاه بدون دیوایس به موکل تحویل شده است هزینه آن در قرارداد لحاظ نشده است. اظهارنامه دال بر عدم تحویل دستگاه سوم است. بنا به مراتب فوق خصوص دادخواست خواهان اصلی به خواسته اقساط معوقه ثمن نظر به اقرار خواهان اصلی به جلوگیری از بهره‌برداری خریدار از مبیع به لحاظ عدم شارژ نرم‌افزار آن لذا مستحق ثمن نمی‌باشد. درصورتی‌که خریدار مالک مبیع شده و حق هرگونه بهره‌برداری از مبیع و منافع آن داشته باشد مکلف به پرداخت ثمن می‌باشد. صرف‌نظر از اینکه چک چهل‌ و هفت میلیونی برگشت خورده بابت ثمن بوده یا خیر؟ به لحاظ بلااستفاده شدن مبیع ناشی از فعل فروشنده خریدار مکلف بپرداخت باقیمانده نمی‌باشد. لذا دعوی اصلی غیر وارد تشخیص. ضمناً خصوص دعوی تقابل در صورتی‌که فروشنده دستگاه‌ها را تحویل ندهد مکلف به پرداخت وجه التزام روزی پانصدهزار ریال است در حالی‌که حسب اقرار طرفین دو دستگاه تحویل شده است و وجه التزام بدین‌صورت تعیین نشده است اگر یک دستگاه تحویل نشده یا دو دستگاه تحویلی شارژ نشود مکلف به پرداخت آن است به‌ طور کلی تعیین شده است. لذا مشمول وجه التزام خسارت قراردادی معین نمی‌شود. دعوی تقابل نیز وارد نمی‌باشد. خواهان دعوی تقابل می‌تواند مطالبه خسارت عدم تحویل دستگاه سوم و شارژ نشدن دو دستگاه سوم و شارژ نشدن دو دستگاه طبق نظر کارشناسی را مطالبه کند، نمی‌تواند وجه التزام مطالبه کند بنا به‌ مراتب فوق خواهان اصلی می‌تواند پس از شارژ کردن دستگاه‌ها تقاضای مطالبه ثمن باقیمانده مبیع را نماید اگر چک مورد ادعا تضمین باقیمانده ثمن نبوده باشد. خواهان تقابل می‌تواند دادخواست خسارت عدم تحویل دستگاه سوم و عدم شارژکردن دو دستگاه دیگر طبق نظر کارشناس تقدیم نماید. بنا به مراتب فوق دعاوی اصلی و تقابل غیر وارد تشخیص و غیرصحیح طرح به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 قرار رد دعاوی خواهان اصلی و خواهان تقابل صادر و اعلام می‌دارد قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 151 دادگاه حقوقی تهران – محمدجواد داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. پ. با وکالت آقای س. م.ن. و ر.ک. از دادنامه شماره 1204 مورخ 1392/12/25 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه آقای م. پ. مبنی بر محکومیت آقای ر.ک.ن. نسبت به پرداخت اقساط معوقه ثمن سه دستگاه ماشین گلدوزی فروخته شده به وی با توجه به اقرار آقای پ. مبنی بر جلوگیری از بهره‌برداری خریدار از مبیع به لحاظ عدم شارژ نرم‌افزار استحقاق دریافت ثمن را ندارد لذا از این حیث قرار رد دعوای طرح شده صادر گردیده است و در مورد دعوای تقابل آقای ر. ن. مبنی بر محکومیت آقای پ. به پرداخت وجه التزام خسارت قراردادی عدم تحویل دستگاه‌های مزبور نیز با توجه به اینکه وجه التزام به‌طور کلی تعیین شده و مشمول وجه التزام خسارت قراردادی معین نمی‌شود لذا در این مورد نیز قرار رد دعوای مزبور صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه حسب اقاریر طرفین تحویل دو دستگاه مورد معامله به خریدار محرز می‌باشد لذا از این حیث آقای پ. استحقاق دریافت الباقی ثمن معامله که به صورت اقساط می‌باشد نسبت به دو دستگاه را پس از شارژ و رفع محدودیت استفاده از آن را دارد بنابراین مشارالیه می‌تواند پس از رفع ممانعت از استفاده از دو دستگاه مزبور در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله دادخواست مجدد تقدیم دادگاه نماید در مورد دعوای تقابل آقای ر. ن. نیز علاوه بر استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اینکه مشارالیه الباقی ثمن معامله را به آقای پ. تأدیه ننموده لذا خواسته وی مبنی بر مطالبه وجه التزام و خسارت قراردادی وجهه قانونی ندارد و بنا به مجموع مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیحاً صادر گردیده. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر صدور قرار رد دعاوی طرح شده تجدیدنظرخواهان عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی – مجتبی نوروزی

برچسب ها: ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه