امروز: ۲۴ تیر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

میزان اجرت المثل پس از انقضا مدت اجاره در صورت عودت ندادن ودیعه پرداختی توسط موجر

آراء دادگاه تاریخ انتشار: 22/01/01 بدون نظر   927 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخـواسـت خواهان ن.ر. با وکالت م.ر. به طرفیت خوانده پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی 3205 فرعی از 6723 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک 352 فرعی از اصلی مذکور قطعه 18 واقع در بخش 2 تهران و مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف از تاریخ 10/4/90 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با امعان نظر و بـررسی جمـیع اوراق و محتویات پرونده و توجه به تصویر مصدق سند مالکیت مذکور و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ثبت به شماره 9002257 این دادگاه شده و توجهاً به تصرفات خوانده در ملک مذکور حسب اقرار به تصرف در دادگاه در تاریخ 26/9/90 به واسطه وجود قرارداد اجاره و با عنایت به نظریه کارشناس محترم ثبت به شماره 9003242-9/12/90 این دادگاه شده ولیکن با اوضاع و احـوال محقق موضوع کارشناسی مطابقت دارد و نظـر به ایـنـکه خـوانده در قبال ادعای خواهان دلیلی بر مابه ازاء تصرفات خود ارائه ننموده و نظریه کارشناس محترم نیز مصون از تعرض باقی مانده است
لـذا دادگـاه دعـوی خواهان را به کیفیت مطروحه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال مطابق نظـریـه کـارشـناس رسـمی دادگـسـتری بابت اجرت المثل ایام تصرف و پـرداخـت هـزینه دادرسـی و نیز پـرداخت حق الوکاله مطابق تعـرفـه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد.
اما در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خلع ید، نظربه اینکه خوانده ملک مذکور را از مالک وقت بنام الف.ج. با وکالت خانم ص. در تاریخ 14/9/89 قبل از مالکیت خواهان (17/6/89) به اجاره در تصرف داشته منطبق با شرایط و ارکان خلع ید که به نحو عدوان و بدون اذن باشد ندانسته و حکم به رد دعوی خلع ید را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. با وکالت آقای الف.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 910021 مورخ 23/1/91 شعبه 44 دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی خلع ید از پلاک ثبتی 3205 فرعی از 6723 اصلی مفروز از پلاک 352 فرعی از اصلی مذکور قطعه 18 واقع در بخش 2 تهران حکم به رد دعوی و در مورد دعوی اجرت المثل حکم به محکومیت خانم ق. به پرداخت مبلغ 60.000.000 ریال بر طبق نظر کارشناس در حق آقای ر. صادر شده است با بررسی پرونده ملاحظه می شود حسب قرارداد عادی مورخ 6/3/89 خانم پ.ق. آپارتمان موضوع دعوی را با پرداخت مبلغ 340.000.000 میلیون ریال و پرداخت ماهیانه 50.000 ریال از مالک وقت اجاره نموده است و به قرارداد فوق نیز خدشه ای که اعتبار آن را مخدوش نماید وارد نشده است
لذا از آنجایی که حسب ماده 498 قانون مدنی اجاره مذکور پس از انتقال عین مستأجره به آقای ن.ر. همچنان به قوت خود باقی بوده است و به استناد تبصره 25 ماده 10 آیین¬نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 در صورت انتقال عین از ید موجر ایادی منتقل¬الیه قائم مقام قانونی مالک قبل می باشند لهذا نظر به اینکه مسئولیت پرداخت ودیعه مذکور در اجرای ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 بر عهده مالک می باشد و تا مبلغ فوق پرداخت نگردد موضوع مشمول ماده 501 قانون مدنی می باشد نه ماده 494 آن قانون
بنابراین با توجه به استدلالات مذکور به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه که حکایت از محکومیت خانم پ.ق. به پرداخت اجرت المثل دارد نقض و در خصوص دعوی فوق حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد.
ضمناً با رد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. در باب دعوی خلع ید مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری – موسوی
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه